Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Örebro

Kontakt

Gustav Nilsson, detaljplanehandläggare

gustav.nilsson@orebro.se

Medborgardialog Ekeby Almby

Politiken hade ifrågasatt ett första samrådsförslag på planen då det visade sig i samrådssvaren att det var delade meningar och även arga synpunkter hos medborgarna. Stor upprördhet fanns hos de boende. Syftet nu var lyssna in medborgarna, ta till sig deras åsikter och göra ändringar i förslaget.

Syfte

Vilken grad av inflytande hade medborgarna ?            
Delaktighet dels på planförslaget och dess omfattning. Vidare att reda ut en befintlig trafiksituation, då detta blev viktigt för att kunna skapa förtroende mellan kommunens företrädare och medborgare.

Vilka var målgruppen ?
Målgruppen var representanter från kända aktiva föreningar, samfälligheter och förskola, skola.

Process

Flera möten hölls med målgruppen och där både tjänstemän och politiker deltog. Mötena
    var välplanerade och oftast delades gruppen upp och fick svara på olika eller samma frågor 
    på blädderblocksblad som sedan delgavs hela gruppen.

Vilken metod användes ?        
Representativ medborgargrupp

Hur gick återkopplingen till ?
Återkoppling gjordes under tre tillfällen och dess emellan hade detaljplanehandläggaren kontakt med olika föreningsrepresentanter via telefon och e-post. Det var inte helt enkelt då det var känsligare att stå för en åsikt inför grannar på ett möte, än att framföra den i efterhand till handläggare, speciellt om åsikten handlade om trovärdighet eller var motsatt.

Resultat

Synpunkter från föreningsrepresentanter samlades in. Olika ståndpunkter förekom mellan föreningarna. Nytt förslag innebar att de flesta ståndpunkterna kunde tillgodoses. Förslaget tillskott av bostäder minskades att bara omfatta ytor som deltagande medborgare kunde acceptera. Ett lyckat resultat för alla inblandade parter.

Vad i dialogen var framgångsrikt ur ett medborgarperspektiv ?
Att man varit delaktig och medverkat till att skapa underlag för framtida utbyggnad av sin närmiljö. Insikt att man faktiskt är med och påverkar men att man också ibland måste jämka ihop olika intressen medborgarna emellan.

Vad i dialogen var mindre lyckat ur ett medborgarperspektiv ?
Utbyggnad av VA-nätet och bredband kan bli något fördröjd, ett överklagande av planen kan fördröja utbyggnaden ytterligare.

Vad i dialogen var framgångsrikt ur ett politikerperspektiv ?
Den nya planen tar på ett helt annat sätt hänsyn till områdets kvalitéer. Ett konstruktivt och accepterande förslag togs fram trots en dålig start. Medborgarna uttryckte tydligt på det sist hållna mötet att man upplevt att deras argument och ståndpunkter tagits tillvara och på allvar.

Vad i projektet var mindre lyckat ur ett politikerperspektiv ?
      Det spända och från början upprörda läget var ibland svårt att bemästra, det är mindre  
      lyckat att gå ut i en dialog i ett sent läge.
   
     Övrigt
     -Då många synpunkter kom fram som gällde naturens och djurens bevarande och påverkan  
     vid en utbyggnad av nya tomter deltog kommunbiologen vid ett tillfälle och för att
     lyssna till, förklara och bemöta frågorna.
    - Medborgarna fick också en redovisning av vilka möjliga och tänkta naturskyddsåtgärder 
       som kan gå att genomföra.
    - Olika tjänstemän fanns på plats för att kunna svara på VA och trafik och planfrågor.
      Byggnadsnämnden ordförande jämte ett utskott innefattande alla partier deltog, vidare  
      deltog ordföranden från fritid och -turistnämnden, liksom ornitologiska föreningen.
    - fyra möten genomfördes totalt. På det sista mötet var det en mycket god stämning och de
      boende tackade oss från kommunen för att vi verkligen hade lyssnat, något som de inte
       hade förväntat sig och trott på från början.

Senast ändrad:
2017-04-11

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?