Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Örebro

Kontakt

Anita Iversen, Planstrateg och projektledare

019-21 43 33

anita.iversen@orebro.se

Utveckling av järnvägsområdet i Örebro

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Del 1  -  medborgardialog vintern-våren 2013
Att få input till projektet i helhet och att få medborgarna att känna sig delaktiga i projektet. Bjöd vi in Örebroarna att lämna idéer och förslag på hur området, och framför allt Resecentrum och Södra station, kan utvecklas.

Del 2 - samråd av fördjupad översiktsplan nov 2013-jan 2014 (enlig PBL)
Vi bjöd  in Örebroarna att komma med synpunkter på den föreslagna föpen.

Bakgrund

Ur projektplanen:
"Kommunen har en vision att utveckla området längs järnvägen, minska järnvägens störningar och barriäreffekt och att höja kvaliteten och öka utrymmet på resecentrum. Stadsbyggnad har fått kommundirektörens uppdrag att utföra arbetet med att planera och genomföra ett nytt resecentrum, andra mötesplatser och övriga förändringar kring järnvägen. Ett delmål i projektet är att göra en fördjupad översiktsplan för området.

Projektets vision lyder så här: Järnvägen är en pulsåder genom en levande stad. Örebros västra och östra del binds samman och stadskärnan utökas med nya mötesplatser. Ett nytt resecentrum fungerar som en attraktiv och tillgänglig bytespunkt och mötesplats. Entréerna till Örebro från norr och söder är inbjudande för örebroare och besökare på väg och järnväg.

Process - Så gjorde vi

Del 1
   Genom webb och utställning har synpunkter tagits emot.
- Attitydundersökning WSP, genomfördes mars 2012 800 personer intervjuades
-synpunkter från teckenspråksanvändande ungdomar, genomfördes sommaren 2010
- Öppet möte, maj 2012
- IT-gymnasiet våren 2012
- fjärdeklassare på Olaus Petriskolan genomfördes våren 2013. Dialoger med elever om Järnvägsområdet.

Del 2
De båda stegen präglas av öppenhet och tydlighet. Vi bjuder in och talar om hur man kan lämna idéer/synpunkter samt hur vi tar om hand dessa. I steg 1 handlar det dessutom om kreativitet och att vi kommunicerar att "det finns bara bra idéer". I steg 2 innebär det att vi visar uppskattning och återkopplar det vi fick in under steg 1.
När vi kommunicerar ska vi fokusera på människor, möten, hållbart resande och en attraktiv stad. Detta görs synligt genom bildval och genom formuleringar i texter.
Budskap: "Vad tänker du på när vi säger …". I övrigt är texter konkreta och ska visa öppenhet, med direkt tilltal.

Intressenter och målgrupper
Vi delar in intressenterna som vi vill kommunicera med:
Resenären, via tåg och buss.
• Resenären kan vara pendlare men också resa bara ibland.
• Resenären kan ha behov av att parkera bil eller cykel vid Resecentrum/Södra station.
• Resenären kan ha behov av att byta färdmedel (från tåg till buss, mellan två bussar med mera).

Företagaren
• Företagaren kan vara producent av varor eller tjänster, t.ex. vara etablerad eller vilja etablera sig i närheten (fastighetsägare, handel och annan verksamhet).
• Företagaren kan vara arbetsgivare, och ha anställda som nyttjar/skulle kunna nyttja tåg och buss för färd till och från arbetet.

Örebroaren.
• Örebroaren kan vara den som passerar förbi området, regelbundet eller då och då, med bil, cykel eller gående samt längs med eller korsande under järnvägen.
• Örebroaren kan vara den som är, eller skulle kunna vara, engagerad och stolt över sin stad och som kan ha en allmän tanke över hur det skulle kunna se ut och vara.

Intressenterna ovan är heterogena beträffande ålder, kön, sysselsättning, bakgrund etc. Viktigt är att försöka få en spridning när vi sätter samman fokusgrupper, bjuder in till öppna möten, lanserar webblösningen etc.
Andra intressenter är:
• Politiker i programnämnd Samhällsbyggnad (få information, samt bjudas in att välkomna till möten)
• Medarbetare på Stadsbyggnad (få information)
• City Örebro (få information)
• Handelskammaren Örebro (få information)
• Trafikverket, Länstrafiken, landstinget (få information)
• Regionförbundet (få information)
• Posten (få information)
• SJ, Tåg i Bergslagen, Nobina med flera utförare? (få information)
• Stationsråd Resecentrum
• Näringslivet i regionen
• Fler intressenter?

Mer information

Del 2
Under samrådet ordnades flera aktiviteter för att väcka intresse och skapa engagemang bland allmänheten. På fem tunnlar i järnvägsområdet fanns banderoller som uppmanade folk att tycka till om planförslaget på kampanjwebbplats (jarnvagsomradet.orebro.se) där planen presenterades på ett lättsamt sätt. Där kunde man även lämna synpunkter. I varuhuset Krämaren fanns en fysisk utställning av planförslaget från 10 december till 24 januari med bilder och en modell över järnvägsområdet. Där kunde man också lämna sina synpunkter. Den 21 januari kl 16-18 ordnades ett öppet möte i utställningslokalen. Mötet besöktes av ett 30-tal personer.

Ett samrådsmöte med fastighetsägare, City Örebro och representanter från Trafikverket, Regionförbundet, och Landstinget ordnades 9 januari. Totalt deltog 33 personer.
Det har inkommit 132  idéer och förslag via fysisk brevlåda i utställningslokalen samt  90 inkomna idéer och förslag till den digitala funktionsbrevlådan (W3D3). Ett 30-tal besökare deltog på det öppna mötet i utställningslokalen. Övrig statistik se punkt Effekter.

Webben: (orebro.se): Örebroarna har via en hemsida ”jarnvagsomradet.orebro.se” kunnat skicka in synpunkter och förslag under samrådsperioden. Sammanlagt har 90 synpunkter lämnats in. Av inkomna synpunkter är 57 procent lämnade av män och 43 procent är lämnade av kvinnor. Åldersgruppen 19-39 år är den vanligaste, står för 36 procent av inkomna synpunkter. Den nästa största åldersgruppen är 40-59 år och den gruppen står för 31 procent av inkomna synpunkter.

Utställningen: Örebroarna har via en brevlåda i utställningslokalen kunnat lämna in synpunkter och förslag under samrådsperioden 131213-140127. Sammanlagt har 132 synpunkter lämnats in.

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?