Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Gällivare

Kontakt

Helena Werndin, koordinator samhällsbyggnadsförvaltningen

070-785 11 11

Helena.werndin@gallivare.se

Utvecklingsplan Östra Malmberget genomförd med medborgardialog

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Kommunen har tagit fram en utvecklingsplan genom workshops med medborgare. Syftet och målet med utvecklingsplanen har varit att tillsammans med de boende i området utarbeta en plan och förslag till utveckling av östra Malmberget.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet och målet med utvecklingsplanen har varit att tillsammans med de boende i området utarbeta en plan och förslag till utveckling av östra Malmberget. Utvecklingsplanen utgör ett stöd till fortsatt arbete för att utveckla området och skapa en boende- och vistelsemiljö som är attraktiv samt vidmakthålla viktiga samhällsfunktioner. Arbetet har byggt på värdeskapande planering som Gällivare kommun arbetar efter samt den vision som är antagen för samhällsomvandlingen i Gällivare.

Process - Så gjorde vi

Utvecklingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt som inkluderat såväl boende och grundskola likväl som politiker och tjänstemän. Merparten av det praktiska arbetet har bedrivits av Gällivare kommun i samarbete med Sweco Architects och LKAB.

Processen har inbegripit ett workshoparbete med en referensgrupp bestående av 40 boende, en tjänstemannagrupp samt politiker. Urvalet av referensgruppen gjordes genom dörrknackning hos samtliga hushåll inom projektområdet vilket utmynnande i grupp bestående av jämn fördelning män och kvinnor samt en åldersspridning mellan 22-84 år.

Arbetet fokuserade på att ta fram de utmaningar som är viktiga för utvecklingen av östra Malmberget på lång sikt.

Arbetet har bestått av två stycken workshops enligt följande:
- workshop 1 för framtagande av nyckelfrågor, mål och vision, bearbetade av referensgruppen och tjänstemannagruppen
samt
- workshop 2 med avstämning och konsekvensanalys, bearbetat av referensgruppen samt politikergruppen

Vid workshop 1 utfördes en SWOT-analys, samt en "klustring" av nyckelfrågor. Detta ”tvättades” genom tidigare dialogresultat vilket ledde till en syntes, dvs. en sammanställning av de viktigaste nyckelfrågorna/utmaningarna som Östra Malmberget står inför.  Syntesen innebar att trettio utmaningar sammanställdes till sju viktiga utmaningar för området (se under rubriken resultat).
Workshop 2 innebar en presentation av 4 stycken scenario för hur området skulle kunna tänkas utvecklas utifrån de sju utmaningarna framtagna vid workshop 1. Både referensgruppen som politikergruppen arbetade fram konsekvensbedömningar gällande de olika scenarierna i mindre grupper. Detta arbete innebar bland annat samtal om för- och nackdelar.

Gruppernas resultat vävdes samman och gav en syntes vilket utmynnat i ett förslag för området. Processen illustreras i bild ovan.

Utöver arbetet tillsammans med boende i olika åldrar, tjänstemän och politiker har ett kontinuerligt arbete  genomförts tillsammans med skolbarnen på grundskolan i området. Arbetet har bedrivits integrerat i undervisningen både som ett informations- och kunskapsuppbyggande projekt men också som ett inspirationsarbete. Barnen har bidragit till projektet genom utvecklingsförslag skapade vid en teckningstävling inom projektarbetet.

Resultat - Så blev det

Resultat
Resultat ifrån workshop 1:
Östra Malmbergets 7 utmaningar
1. BEVARA OCH FÖRSTÄRK MALMBERGETS IDENTITET

2. SKAPA EN BRA BOENDEMILJÖ FÖR BARNFAMILJER OCH BARN

3. TILLVARATA LANDSKAPETS/NATURENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SKAPA EN TRIVSAM UTEMILJÖ

4. BEVARA OCH UTVECKLA SAMHÄLLSSERVICE

5. TILLFÖR NYA BOSTÄDER INKL. ALTERNATIVA BOENDEFORMER FÖR OLIKA ÅLDRAR OCH SAMHÄLLSGRUPPER

6. INTEGRERA NYA STARKA MÅLPUNKTER FÖR REKREATION OCH KULTUR

7. SKAPA BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK OCH KOPPLING TILL ANDRA SAMHÄLLEN


Sammantaget har arbetet resulterat i de sju viktigaste utmaningarna för området och utifrån dessa också i ett konkret utvecklingsförslag.
Utvecklingsplanen beskriver vidare förslag till åtgärder med genomförande inom olika tidsperspektiv. Det första tidsperspektivet ligger på kort sikt (2014-2017), det andra på medellång sikt (2018-2022) och det sista på lång sikt (2023-2030).
För att få ett brett och gott underlag till utvecklingsplanen har vi valt att använda de olika beskrivna intressentgrupperna vilket vi anser har bidragit till en hög kvalitet på projektets resultat.

Erfarenheter
Som urvalsmetod av referensgrupp valdes som beskrivet dörrknackning av samtliga hushåll i området. Den personliga kontakten visade sig vara mycket uppskattat av de boende och kan vara en anledning till det höga deltagarintresset till referensgruppen.
Det breda deltagandet i arbetet med boende, skolbarn, tjänstemän och politiker har förankrat projektet på flera plan vilket skapat ett stort engagemang och intresse för området.
Vald process med SWOT, klustring av nyckelfrågor, sammanställt med tidigare medborgardialoger (från stort forum), samt slutligen syntes har gett det underlag vilket behövs till utvecklingsplanen. Metoden har fungerat bra i grupparbete med samtliga grupperingar och gett en bred förankring för planen.
Erfarenheterna av ovan beskrivna punkter är goda och innebär mycket troligt att liknande projekt kommer att bedrivas på samma sätt.

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?