Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Plan för Sala stad och en fördjupning av översiktsplanen

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Planen beskriver ”Framtidsbild 2024 – Unik och attraktiv småstad” och hur framtidsbilden ska förverkligas.Framtidsbilden beskriver sammantaget en hållbar stadsutveckling där aspekter som koldioxidutsläpp,kollektivtrafik, trygghet, delaktighet, folkhälsa och en hållbar bebyggelseinriktning ingår.

Bakgrund

Sala upplevs av de flesta som en attraktiv småstad med en stark identitet, främst kopplad till Sala silvergruva. Sala har med sitt läge i regionen och sin intressanta kulturmiljö samt natursköna omgivningar förutsättningar för att utvecklas som ett alternativ till de större städernas expansionsområden. För att stärka Salas utvecklingsmöjligheter krävs att man urskiljer och karaktäriserar värden och brister i staden.

Det behövs en helhetsbedömning, kommunala ställningstaganden och rekommendationer för hur Sala stad ska utvecklas. Detta är tänkt att sammanfattas i något som kallas fördjupning av översiktsplanen. Där får man också ett samlat grepp om vad som behöver göras nu och längre fram för att skapa en positiv framtid för Sala stad. En viktig del i arbetet är att invånarna i kommunen tillsammans med tjänstemän och politiker skapar visioner och gemensamma mål för hur vi vill att Sala ska se ut i framtiden.

Genom att se möjligheter och identifiera brister kan riktlinjer upprättas för hur man ska handla i framtiden för att få en ännu mer attraktiv stad.

Process - Så gjorde vi

För att nå framtidsbilden har åtta delstrategier tagits fram som tillsammans stakar ut
vägen mot framtidsbilden. Strategierna är: Erbjud attraktiva lägen, Tänk grönt, Dra nytta
av kulturarvet, Knyt ihop stadens delar, Utveckla stadens utbud, Utveckla människans
livsmiljö, Försköna staden samt Utveckla kommunikationer.

Plan för Sala stad har varit utsänt på samråd under perioden 27 juli 2012–12 oktober
2012. Totalt har 55 skriftliga yttranden kommit in. Därutöver har muntliga synpunkter
lämnats, främst vid informationsdagen i gallerian och vid det öppna mötet i Blå salen.

Hur har samrådet gått till?

Utskick till sakägare - Planförslaget har skickats ut till sakägare, myndigheter, berörda kommuner, politiska partier och föreningar.

Annonsering i tidningar - Tiden för samrådet och information om var planhandlingar fanns att tillgå samt var synpunkter på planförslaget kunde lämnas annonserades i Sala Allehanda.

Utställning på biblioteket och i turistbyrån - Information om planförslaget har under samrådstiden funnits tillgänglig i kommunens turistbyrå, på stadsbiblioteket samt på Sala kommuns hemsida. Vid utställningarna har postlådor placerats där det funnits möjlighet att lämna in synpunkter eller enkätsvar.

Resultat - Så blev det

Utskick av sammanfattning -En sammanfattning av planförslaget skickades ut till alla hushåll i kommunen.
Informationsdag i gallerian Sala Torg

Fredagen den 14 september fanns Sala kommuns planarkitekter Anna Jägvald, Eva-Marie
Larsson och Kicki Söderback på plats i gallerian Sala Torg mellan kl. 11:00 och 18:00 för
att informera om Plan för Sala stad. Även flera politiker fanns på plats under dagen för
att svara på kommuninvånarnas frågor. Roll-ups med sammanfattningar av planförslaget
fanns uppställda och det fanns möjlighet att sätta sig ned för att läsa mer om planarbetet.

Planen finns tillgänglig på Sala kommuns webbplats.

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?