Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Sunne

Kontakt

Anneli Jansson, Informationsstrateg

anneli.jansson@sunne.se

Sunnemodellen vision 2014-2025

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

"Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt" är Sunne kommuns övergripande vision 2014-2025 och är framarbetad i bred dialog med invånare, politiker och näringsliv.

Syfte - Därför gjorde vi det

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2012 att en fullmäktigeberedning skulle arbeta fram en ny kommunstrategi. Beredningens tjänstemannastöd blev kommunens tillväxtstrateg som är utbildad via SKLs medborgardialog för tjänstemän och som också är utbildad workshopledare/facilitator.

Process - Så gjorde vi

Enligt beslutet skulle den nya strategin tas fram i bred samverkan med kommunens invånare enligt Sunnemodellen. Sunne modellen är en modell för dialog och medskapande och arbetades fram under EU-projektet Genius Loci. Sunnemodellen bygger på 5 pusselbitar och handlar både om ett förhållningssätt och en praktisk metod för att ta tillvara på människors kompetens och vilja att bidra. Förhållningssättet är att människor kan och vill bidra med sina olika erfarenheter och kompetenser.

Människan/individen sätts i centrum i arbetsmodellen. Syftet är att ta tillvara på individens kreativitet och vilja att vara med och påverka. Att arbeta med medskapande innebär att människor bjuds in tidigt i processen. Eftersom en mix av olikheter och infallsvinklar ger olika perspektiv ska möten mellan olika människor, intressen, åldrar, nationalitet och branscher skapas. Att möta människor som tänker annorlunda och har andra infallsvinklar än jag själv, skapar förståelse mellan olika behov. Förmågan att lyssna och ta vara på varandras kreativitet och idérikedom bygger på hur vi bemöter varandra. För att få en trygg och kreativ samtalsmiljö behöver vi möta varandra med ödmjukhet och ha en öppenhet för allas åsikter. Att ha ett öppet sinne och vara medveten om de fördomar och förutfattade meningar vi alla bär på.


Pusselbiten öppenhet handlar om att det inte ska finnas några dolda agendor -  arbetet börjar med ett blankt papper. Inga färdig lösningar finns. Allt som arbetas fram presenteras så att allt blir transparent. Med dessa pusselbitar på plats skapas et ömsesidigt förtroende – tillit- som göra att vi tillsammans kan skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt.


Arbetet påbörjades genom att fullmäktigeberedningen tillsammans med tjänstemannastödet arbetade fram vilka frågeställningar man behövde har svar på för att kunna ta fram visionen för strategin. Det resulterade i fyra frågor:


Vad vill du att vår kommun ska vara känd för 2025?
Hur vill du att det ska se ut i Sunne 2025?
Vad är det som göra att du väljer att bo kvar i kommunen 2025?
Vad är det som göra att människor väljer att flytta till Sunne 2025?


Nästa steg blev att planera vilka aktiviteter som behövde genomföras för att få så många kvalitativa svar som möjligt. Beredningen valde att arbeta med intervjuer och workshops. Intervjuerna genomfördes på olika ställen i kommunen där människor rörde sig – lanthandlarna i de fyra kyrkbyarna, Ski Sunne och Sunne centrum. Tillfällena för dialogtillfällena annonserades och ett pressmeddelande gick ut.


Utöver intervjuerna har beredningen genomfört workshops med olika grupper av invånare, politiker och medarbetare med samma frågeställningar. Beredningen deltog också vid en ungdomsmässa och avslutningsvis bjöds hela Sunne in till en Open Space aktivitet. Parallellt med medborgardialogen genomfördes workshops med kommunstyrelsen, ledningsgruppen och socialnämnden. Facilitator vid workshoparna var tjänstemannastödet.


Totalt har cirka 500 personer varit involverade och 1080 åsikter registrerats. För att få en överblick över åsikterna kategoriserades de i 10 olika kategorier. Därefter började arbetet med att väva samman åsikterna med den politiska viljan, arbetet med platsvarumärket och Värmlandsstrategin. En vision med fyra övergripande visionära mål togs fram. För att göra strategin mätbar kopplades 28 mätbara mål till strategin.

Resultat - Så blev det

En visionär text kring hur Sunne 2025 är togs fram tillsammans med kommunens informationsstrateg. Fokus var att slutprodukten skulle kännas och vara lättförståelig. Dokumentet skulle kunna läsas och förstås av både politiker, medarbetare och invånare.


Ett förslag till ny kommunstrategi gick ut på remiss hösten 2013 och sedan dokumentet justerats efter inkomna synpunkter fattades ett beslut i Kommunfullmäktige i maj 2014.


I november går en broschyr om den nya kommunstrategin ut till kommunens invånare.
 

Vad har vi lärt oss?

  • Det tar tid att involvera medborgare!
  • Det är viktigt att ha dialogen där medborgarna finns – det ger större möjligheter att få träffa invånare i olika åldrar. Att delta i redan planerade aktiviteter är också ett bra sätt.
  • Utbildning i medborgardialog för både tjänstemän och politiker är viktigt. Det är inte helt självklart att politiker och tjänstemän har kunskap i att föra dialog.
  • Viktigt att på olika sätt ta hjälp av sociala medier – Sunne kommuns facebooksida etablerades efter det här arbetet – hade den varit i gång under perioden hade vi använt oss av den för att sprida information, inbjudningar och till att ta in synpunkter.
  • Återkoppla till de som varit med och bidragit.
  • Det är viktigt att vara flitig med pressmeddelande för att synliggöra arbetet.
  • Viktigt att äga processen själva.
  • Välj dialogform efter syfte – vi valde intervjuer och workshops och såg att det var i samtalet och det fysiska mötet kring olika frågor kreativa idéer fick möjlighet att komma fram .
  • Ger bra effekt att mixa grupper för att få in olika perspektiv i samma samtal och på så vis skapa förståelse för varandra. Att träffa människor som tänker ur en annan infallsvinkel utvecklar den enskildes/gruppens egna tankar och idéer.
  • Viktigt att från start skapa rätt förväntningar hos deltagarna. Att vara tydlig med vad medborgardialogen syftar till och hur den kan påverka. Detta bör skrivas ner så att alla är helt överens om spelreglerna.
Senast ändrad:
2020-07-01

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?